Platforma ODR

Informacje na temat platformy ODR

Konsument może korzystać z pozasądowej możliwości rozwiązywania sporów drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy internetowej ODR Unii Europejskiej umożliwiającej składanie reklamacji i dochodzenie roszczeń związanych z zawartą z Konsumentem umową, która to platforma internetowa ODR Unii Europejskiej znajduje się na stronie: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Adres poczty elektronicznej to: pomoc@tvn.pl.